ก.แรงงาน แจง! รับข้อเสนอค่าจ้างขั้นต่ำจากอนุฯ จังหวัด ตามรอบระยะเวลาปกติ

กระทรวงแรงงาน เผย คณะกรรมการค่าจ้างอยู่ระหว่างรับข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด เพื่อพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ก่อนกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพิจารณาอัตราค่าจ้างตามปกติ เพื่อให้ทันการประกาศบังคับใช้ในปี 2561

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งมีกระแสความคิดเห็นถึงข้อดีข้อเสียของการปรับขึ้นค่าจ้างทั้งจากฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง และนักวิชาการออกมาอย่างหลากหลายนั้น การดำเนินการขณะนี้คณะกรรมการค่าจ้างได้รับข้อเสนอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด ที่มีผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันพิจารณามาแล้วบางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองที่จะพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยการพิจารณาได้กำหนดแนวทางโดยใช้สูตรการคำนวณที่มีการเพิ่มเติมตัวชี้วัดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในปัจจุบัน ดัชนีชี้วัดค่าครองชีพ อัตราค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อ มาตรฐานค่าเฉลี่ยค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ (จีดีพี) รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามช่วงเวลาของการพิจารณาอัตราค่าจ้างตามปกติ เพื่อให้ทันการประกาศบังคับใช้ในปี 2561 ซึ่งมิได้มีการเร่งรัดให้อนุฯ จังหวัดดำเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ผลการพิจารณาจะเป็นมติของไตรภาคีที่ประกอบด้วยผู้แทนลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐที่มีความเห็นร่วมกันไม่ได้มาจากการชี้นำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

          สำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อได้ข้อยุติการพิจารณาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมแล้ว กระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปของคณะกรรมการค่าจ้างกลางเสนอ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube