ก.แรงงาน สร้างนักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่น ๗

กระทรวงแรงงาน สร้างนักบริหารแรงงานระดับสูงปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ พร้อมให้ขับเคลื่อนเรื่องแรงงานนอกระบบในปี ๒๕๖๑ ทั้งการยกระดับฝีมือ ฝึกอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ และผลักดันงานการขยายเกษียณอายุงานเพื่อรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝีกอบรมหลักสูตร นักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ ๗ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า บนเส้นทางการบริหารงานของนักบริหารมักจะประสบปัญหาอุปสรรคที่แตกต่างกันไป และสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของนักบริหารที่ดีจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะก้าวไปในเส้นทางการบริหารอย่างราบรื่น มั่นคง และประสบความสำเร็จคือ มีจิตใจเข้มแข็ง มีความอดทน เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง อีกทั้งการฝึกอบรมครั้งนี้มิใช่ว่าเมื่อจบการฝึกอบรมแล้วจะต่างคนต่างไปหรือเพียงแต่ทำเอกสารผลงานเก็บไว้ โดยมิได้นำไปใช้ปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างจริงจัง ซึ่งผู้บริหารของกระทรวงแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมควรจะร่วมมือร่วมใจพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่น มีการบูรณาการประสานการทำงานร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีอย่างเป็นปึกแผ่น และเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างเข้มแข็งต่อไป

          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝากให้ผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมขับเคลื่อนเรื่องของแรงงานนอกระบบที่เป็นหัวใจสำคัญของกระทรวงในปี ๒๕๖๑ ทั้งการยกระดับฝีมือ ฝึกอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ รวมถึงการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง และผลักดันงานการขยายเกษียณอายุงานเพื่อรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔

          ในโอกาสนี้ หม่อมหลวงปุณฑริกฯ ยังได้มอบประกาศบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙ คน จากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๑๐ คน กรมการจัดหางาน ๑๐ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๘ คน และสำนักงานประกันสังคม ๑๑ คน

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube