“บิ๊กบี้” ลงพื้นที่ปทุมธานี ติดตามผลงาน เน้นย้ำบูรณาการทุกภาคส่วน ตามแนวประชารัฐ

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน มอบนโยบายหัวหน้าส่วน 4 จังหวัดภาคกลาง เน้นบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตามแนวประชารัฐ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          วันนี้ (15 ก.ย.60) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังใหม่) โดยกล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามและผลักดันงานด้านแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป็นผลรูปธรรม ตามที่ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญและมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. ทุกหน่วยงานต้องลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ต่อไป

          การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เน้นให้ทำงานเชิงรุกและคิดในเชิงป้องกันปัญหา มีการทำงานแบบหุ้นส่วน บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวประชารัฐ เพื่อให้มีการทำงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจการทำงานของกระทรวงแรงงาน และมีสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยประชาชนต้องสามารถเข้ารับบริการต่างๆ ได้ด้วยความสะดวก ทั่วถึง และรวดเร็ว

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะยังได้พบปะกลุ่มผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายแรงงานภาคประชาชนและอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ชั้น 2 จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาแรงงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพความปลอดภัยของพนักงาน จนได้รับมาตรฐาน มรท.8001 และ Zero Accident ด้วย

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube