ก.แรงงาน ปรับแผนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวรวดเร็วขึ้น ศูนย์ OSS

           พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ ปรับแผนส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ โมบายทีม ลงพื้นที่สถานประกอบการ  ๗ จังหวัด ที่แรงงานต่างด้าวหนาแน่น พร้อมลดขั้นตอนศูนย์ OSS สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) และอนุญาตทำงานไว้ก่อน

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ‘การประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลแรงงานต่างด้าว (Iris Scan) และการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)’ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันนี้ (๙ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในส่วนของการสแกนม่านตา (Bio Metric)   เก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และต่อเนื่องประมงทะเล ซึ่งมีจำนวน ๒๐๓,๒๓๘ คน ดำเนินการสแกนแล้ว ๙๓,๕๒๘ คน คงเหลือ ๑๐๙,๗๐๑ คน ในจังหวัดที่มีความหนาแน่นของแรงงานประมง ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง ระนอง ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ซึ่งได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายทีม) ลงพื้นที่สถานประกอบการ ซึ่งพร้อมดำเนินการทันที

            สำหรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) มีแรงงานต่างด้าวที่จะต้องเข้าสู่การดำเนินงานของศูนย์ฯ จำนวน ๑,๖๘๗,๔๗๓ คน เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ๙๘๘,๗๙๘ คน ซึ่งจะมีการลดขั้นตอนบางกระบวนการลงให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาดำเนินการทางศูนย์ฯ จะตรวจลงตรา (Visa) และออกใบอนุญาตทำงานให้ก่อน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ๖๙๘,๖๗๕ คน ให้ดำเนินการขั้นตอนตามปกติเช่นเดิมภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube