พระองค์โสมฯ ประทานโล่รางวัล "29 สตรีทำงานดีเด่น" ประจำปี 2561

           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น จำนวน 29 คน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ กระตุ้นสังคมตระหนักถึงบทบาทสตรีทำงาน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
            การจัดงานวันสตรีสากลในปีนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรีทำงานดีเด่น รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในเรื่องมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและสนับสนุนสิทธิแรงงานสตรีอย่างทัดเทียมตามมาตรฐานสากล โดยกิจกรรมหลักที่สำคัญของงานคือ การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเข้ารับประทานโล่รางวัล สำหรับปีนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ และทำประโยชน์ให้กับสังคม
          สำหรับสตรีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ที่เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 29 คน ได้แก่ 1) สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น นางสาริณี อังศุสิงห์ 2) สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น นางอภิญญา ชมพูมาศ 3) สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ 4) นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 5) สถานประกอบกิจการขนาดกลาง นางจรรยา สว่างจิตร 6) นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 7) สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ 8) นางพัชนี กิตติพิบูลย์ 9) สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่น นางสาวปรานอม บุญเสริม 10) สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการดีเด่น นางศิราณี แวจูนา 11) สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ นางสาวสโรช ดวงมณี 12) นางสาวสุภัสสรา ย่อยกลาง 13) สถานประกอบกิจการขนาดกลาง นางพัชนี ช่อไม้ 14) นางสาวกอบกุล กองแก้ว 15) สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก นางทรงพร หมื่นโฮ้ง 16) นางปภาวี ดวงรัตน์ 17) สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรีเครือข่ายแรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น นางสาวกนิษฐา วรรณพฤกษ์ 18) สาขาสตรีเครือข่ายแรงงานด้านคุ้มครองแรงงานดีเด่น นางสาวนันทพัชญ์ บุญมา 19) สาขาสตรีเครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น นางสุริษา เข็มครุฑ 20) สาขาสตรีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานดีเด่น นางชรีพร ยอดฟ้า 21) สาขาสตรีผู้แนะแนวด้านอาชีพดีเด่น นางสาวฐิติมา อินทวงษ์ 22) สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ภาคเหนือ นางผัดแก้ว งามเมือง23) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวรัชนีภรณ์ โพธิ์กะต้น 24) ภาคกลาง นางสาวอุษา สุริแสง 25) ภาคใต้ นางประภา ถนอมสินทศพร 26) ศิลปินสตรีดีเด่น นางสาวสริยา อัศวเลิศพานิช 27) สื่อมวลชนสตรีดีเด่น นางสาวศตกมล วรกุล 28) สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น นางสาวบุษบา ฉิมพลิกานนท์ และ 29) สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube