รมว.แรงงาน เปิดงานวันสตรีสากล ๖๑

             กระทรวงแรงงาน จัดงานวันสตรีสากล “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เชิดชูเกียรติสตรีทำงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การครองตน ครองคน ครองงาน มีคุณธรรม จริยธรรม

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับสตรีทำงานดีเด่นทั้ง ๒๙ ท่าน ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติสตรีทำงานที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และมีการจัดขึ้นมากว่า ๒๓ ปี ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เป็นแบบอย่างสำหรับคนรุ่นต่อไป อีกทั้งปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งบทบาทของสตรีในประเทศนั้นได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมาก และพบว่าผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงการประกอบการ และข้อมูลการส่งออกซึ่งเป็นรายได้ของประเทศยังพบว่าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม และแปรรูปอาหาร ล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานหญิงเข้มข้น

            กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง และยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า สร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาเป็นเวลายาวนาน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานสตรีได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง เพื่อให้สตรีได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

            ทั้งนี้ สตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๘ ประเภท ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ศิลปินสตรีดีเด่น สื่อมวลชนดีเด่น สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จำนวน ๒๙ รางวัล โดยได้รับประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นจากพระกรุณาคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube