"ปลัดแรงงาน" กำชับ ขรก.ทำงานร่วมเครือข่ายสอดรับแผนพัฒนาจังหวัด เสริมภาพลักษณ์กระทรวงที่ดี

            "จรินทร์ จักกะพาก" ปลัดแรงงาน ย้ำ งานของกระทรวงแรงงาน อยู่ในทุกลมหายใจของประชาชน  การทำงานจึงต้องแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เน้นดูแลแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงบริการของรัฐ พัฒนางานฝึกอาชีพ และศูนย์บริการ่วมลงสู่แผนพัฒนาระดับจังหวัด พร้อมกำชับ ขรก.สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้รับบริการ  สร้างภาพลักษณ์กระทรวงที่ดี

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงานเขตตรวจราชการภาคใต้ ๙ จังหวัด ได้แก่  นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยได้กล่าวว่า งานของกระทรวงแรงงานจะเข้าไปอยู่ทุกลมหายใจในวิถีชีวิตของประชาชน การทำงานจึงต้องแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างมีความสุขทั้งการดูแลแรงงานนอกระบบให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐมากขึ้น การฝึกอาชีพ และระบบศูนย์บริการร่วมของกระทรวง โดยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น

            ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้ให้ข้าราชการกระทรวงแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาและสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต  มุ่งมั่นทำงานพร้อมสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยมีแรงงานจังหวัดเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ประชาชน และภาคประชาสังคม ได้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube