“ปลัดแรงงาน" ลงเมืองคอน เพิ่มศักยภาพแรงงาน เข้าถึงบริการรัฐ ลดสังคมเหลื่อมล้ำ

"จรินทร์ จักกะพาก" ปลัดแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผย ทำงานร่วมเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมผู้สูงอายุมีงานทำ จัดทำฐานข้อมูลแรงงาน สำรวจ Demand - Supply สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมรับฟังประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งเป้า 6 เดือนเห็นผล

วันนี้ (2 พ.ย.60) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเผยว่า การประชุมในวันนี้เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาและความต้องการด้านแรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีการทำงาน วิธีคิดก็ต้องเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำงานและหาข้อสรุปร่วมกันในลักษณะประชารัฐ ตามแนวทางรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งทุกคนต้องเข้าถึงบริการของรัฐและได้รับประโยชน์จากการทำงานของรัฐอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม

            ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำและเป็นพลังสำคัญของชาติ โดยจะขยายให้ผู้สูงอายุได้ทำงานอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ อาทิ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษาในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ เป็นครูฝึกฝีมือโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานจะให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำฐานข้อมูลด้านแรงงานที่จำเป็น เพื่อเป็นฐานข้อมูล Demand - Supply ที่ตอบสนองความต้องการแรงงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ซึ่งในปี 2561 - 2562 แผนการพัฒนาประเทศจะเปลี่ยนเป็น 6 ภาค โดยกำหนดให้แต่ละภาคจะมี 1 จังหวัดเป็นตัวแทนในการจัดทำฐานข้อมูลด้านแรงงาน จากนั้นจะเร่งดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube