ก.แรงงาน ส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงแรงงาน จัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หารือร่วมนายจ้าง ลูกจ้าง รับการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานจากผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน โดยผลิตแรงงานที่มีทักษะฝีมือป้อนเข้าสู่ตลาดงาน

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม The Bazaa Hotel กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนทำให้ตลาดงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทุกท่านต้องตระหนักมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ทำให้ภาคการผลิตต้องผลิตสินค้า บริการ และโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่บนพื้นฐานของการลดปัญหาของคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจโลก เพื่อตอบสนองตามความต้องการของการบริโภค อาทิ พลังงาน สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดงานจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญคือ แรงงานที่จะเข้าไปทำงานยังขาดฝีมือที่เพียงพอในการตอบสนองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พวกเรานายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ต้องมาร่วมกันคิดและสะท้อนมุมมองให้นโยบายของรัฐบาลที่ออกมาตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการผลิตแรงงานที่มีทักษะฝีมือพร้อมคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมป้อนเข้าสู่ตลาดงานที่ตรงความต้องการได้

          อีกทั้ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้เน้นเรื่องของ Green Centenary Initiative ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโลกของการทำงาน และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ทุกประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงแรงงาน

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube