Infographic/Banner

กราฟิกสอดแทรกความรู้นำสมัย เพื่อให้ "ภาพ" แทน "คำพูด"

Infographic

Banner

9 ชื่นบาน...แรงงานชื่นใจ19 ธนาคารรับชำระเงินสมทบนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์1Thailand 4.02กรณีคลอดบุตร2กรณีชราภาพ3กรณีถูกเลิกจ้าง1กรณีทันตกรรม1กรณีว่างงาน1กรณีสงเคราะห์บุตร2กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย4กรณีเสียชีวิต2ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามมาตรา 401ค่าใช้จ่ายกรณีการบำบัดทดแทนไต1จ่ายเงินสมทบเกิน ติดต่อขอเงินคืนได้ใน 1 ปี1ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลได้ง่ายๆ หลายช่องทาง1ตรวจสุขภาพฟรี ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ1ประกันสังคมเต็มที่ดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV1ผู้ประกันตน2ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา สปส.ให้สิทธิรักษาแล้ว1ม.40 จ่ายเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมได้ทั่วประเทศ1มาตรา 393มาตรา 403ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน1สถานพยาบาล3สปส.ช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบแทนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 401สปส.เตือนนายจ้าง แจ้งเข้า-ออกลูกจ้างให้ตรงตามกำหนด1สปส.เปิดให้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ1สรุปผลการบริหารกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ณ 31 ธันวาคม 25601สายด่วน 15061ออฟฟิศซินโดรม1เชิญชวนผู้ประกันตนรีบใช้สิทธิทำฟันในปีนี้1เว็บไซต์ทางเลือกใหม่1
9 ธนาคารรับชำระเงินสมทบนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์1LINE Official Account3SSO Community Website1Zero Corruption1งานอุ่นไอรัก1ทันตกรรม1นายจ้างและลูกจ้าง1ผู้ประกันตน ม.39 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินทาง www.sso.go.th ได้แล้ว !1ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน สามารถติดต่อขอเงินคืนได้ใน 1 ปี1ฝากครรภ์1มาตรา 392มาตรา 402วันวาเลนไทน์1ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน1สปส.ส่งหนังสือแจ้งยอดเงินออมชราภาพให้ผู้ประกันตนแล้ว1สปส.ใจดีช่วยจ่ายค่าธรรมเนียม ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 401สายด่วน 15062อยู่ต่างประเทศก็ติดต่อสายด่วน 1506 ได้1เชิญชวนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 401เตือนนายจ้างนำคนพิการที่มิใช่ลูกจ้างมาขึ้นทะเบียน "มีความผิดทางกฎหมาย"1
ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube