นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 1/2561

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้

 • รายงานผลการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน ปี 2561
 • รายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561
 • รายงานการศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนสัญจรร่วมกับคณะกรรมการการแพทย์กองทุนเงินทดแทน
 • การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เงินทดแทน
 • เรื่องขอความเห็นชอบกรณีค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,000,000 บาท
 • การขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 ขอเงินดอกผลกองทุนเงินทดแทน 25###/span#<
 • การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนเงินทดแทน
 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน
 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย
 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีเกี่ยววกับการแพทย์)
 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป)
 • มอบอำนาจในการดำเนินคดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube