กองฝึกอบรม จัดฝึกอบรมโครงการ DESIGN THINKING รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561

กองฝึกอบรม จัดฝึกอบรมโครงการ DESIGN THINKING  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดแนวคิด และการตัดสินใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยมีการฟังบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์ และคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube