นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบนโยบายเรื่อง“การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกันสังคมน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข : SSO Happy Workplace รุ่นที่ 1

นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบนโยบายเรื่อง“การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกันสังคมน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข : SSO Happy Workplace รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพื้นฐานความสุข 8 ประการ (สุขภาพดี น้ำใจงาม สังคมดี ผ่อนคลายหาความรู้ ทางสงบ ปลอดหนี้ และครอบครัวดี) ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube