นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2561

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิด การสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2561 พร้อมมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานสำนักงานประกันสังคมตามกรอบนโยบายเน้นหนักประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้หัวข้อบรรยายมีวิทยากรจากภายในสำนักงานประกันสังคมและวิทยากรภายนอก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐกำหนด และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อนเข้าถึงความสมดุลระหว่างการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เป็นองค์กรแห่งความในยุค 4.0

แหล่งอ้างอิง : สำนักงารประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube