ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. .... ครั้งที่ 4/2561

สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. .... ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายถาวร พานิชพันธ์ ประธานอนุกรรมการ(ผู้แทนจากนักงานอัยการสูงสุด) เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม  

 

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube