โครงการเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบภายใน

สำนักงานประกันสังคม โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือยอมรับของผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ หน่วยงานภายนอก และเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้มีทักษะอย่างเหมาะสม และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานประกันสังคมส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง บรรยายหัวข้อเรื่อง การรับเงิน การนำเงินส่งคลัง และการจ่ายเงินส่วนราชการผ่าน ระบบอิเล็คทรอนิกส์

 

 

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube