คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมและดูงาน สำนักงานประกันสังคม

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ (The National Social Security Fund : NSSF) ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ณ สำนักงานประกันสังคม โดยรับฟังการบรรยาย หัวข้อ ภาพรวมระบบประกันสังคมในประเทศไทย การดำเนินงานด้านระบบการให้บริการทางการแพทย์และประเด็นการทำสัญญาและควมคุมมาตรฐานสถานพยาบาลภายใต้สัญญา การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบและประเด็นความท้าทายในการขยายความคุ้มครอง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมและประเด็นการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกับการบริหารจัดการข้อมูล และการดำเนินงานด้านศูนย์บริการข้อมูล 1506 และประเด็นการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผนงาน สำนักสมทบ สำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำนักบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ และศูนย์สารนิเทศร่วมบรรยาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube