นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานประกันสังคมสู่ Thailand 4.0 และกำชับการป้องกันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในการจ่ายประโยชน์ทดแทน

สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลประโยชน์ทดแทน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 12 และส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานด้านวินิจฉัย (กองทุนประกันสังคม) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม และตระหนักในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนวิธีการบันทึกวินิจฉัย สั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี โดยมีนายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานประกันสังคมสู่ Thailand 4.0 และกำชับการป้องกันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในการจ่ายประโยชน์ทดแทน เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube