สำนักงานประกันสังคม โดย กองฝึกอบรม จัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย) รุ่นที่ 1

สำนักงานประกันสังคม โดย กองฝึกอบรม จัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย) รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบังคับใช้ประสบการณ์

ในงานที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถวางแผนการดำรงตำแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อมสั่งสมประสบการณ์ เพื่อสร้างทางเลือกให้ข้าราชการสามารถปรับเปลี่ยนสายงานย้ายโอนหน่วยงาน และสามารถวางระบบการเตรียมบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.บรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามแนวของสำนักงาน ก.พ.”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube