“ผู้ตรวจฯ ทิพวรรณ รับมอบประกาศเกียรติคุณการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล ลธ.สปส. มอบหมายให้ นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม สปส.รับมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL Version 2) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อแสดงว่า สปส. เป็นหน่วยงาน ที่บริหารจัดการได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานอ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นผู้มอบใบประกาศฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 6 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม.

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube