“นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม บรรยายพิเศษในหัวข้อ การถ่ายทอดประสบการณ์รับราชการและบทบาทของสำนักงานประกันสังคม”

นายสุรเดช วลี อิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม บรรยายพิเศษในหัวข้อ การถ่ายทอดประสบการณ์รับราชการและบทบาทของสำนักงานประกันสังคม ในการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 18 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube