“นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2560”

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2560 เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานประกันสังคม

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube