“สำนักงานประกันสังคม โดย สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์จัดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 4 ”

สำนักงานประกันสังคม โดย สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์จัดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียนบริการทางการแพทย์ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube