“ประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 3/2560 จังหวัดเชียงใหม่ ”

สำนักงานประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 3/2560 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำนาญทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่จำนวนประชากรในวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระยะยาว วันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

ติดตามเราได้ที่
SSO
Facebook
Line
Youtube